Wageningen – Integrale Wijkaanpak De Nude

Vraag: kunnen we het afkoppelen van het aardgasnet verbinden met het realiseren van sociale doelen die bewoners belangrijk vinden?

De wijk De Nude in Wageningen is een ”wijk van de toekomst”: een van de eerste wijken in Nederland die wil afkoppelen van het aardgasnet. Het is tevens een wederopbouwwijk waar de komende jaren veel groot onderhoud gedaan moet worden. Door niet alleen te kijken naar de energie-opgave maar ook naar de andere fysieke opgaven in de wijk (vervangen riool, vernieuwen openbaar groen en bestrating, klimaatbestendig maken, verbetering afvalinzameling) en samen met bewoners een breed palet aan sociale doelen te benoemen, ontstaat een integrale visie Nude Toekomst.

Deze visie vormt vervolgens de onderlegger voor een integrale valuecase en  cocreatieproces voor grootschalig onderhoud en burgerparticipatie in de wijk. Met behulp van de aanpak van de all inclusive wijk is het mogelijk dit complexe proces (met inmiddels meer dan 15 stakeholders en ruim 60 bewoners) in goede banen te leiden en onderlinge samenwerking te organiseren. De investering om ruim de tijd te nemen om samen met bewoners en stakeholders te onderzoeken hoe de wijk toekomstbestendig gemaakt kan worden en hoe het werk samen opgepakt kan worden, verdient zich later in het proces ruimschoots terug.

Verkennende vragen voor de integrale businesscase

– hoe ziet een nieuwe, duurzame energievoorziening in De Nude eruit?
– hoe organiseren en financieren we het werk dat gedaan moet worden?
– welk deel van het werk kan in een buurtbedrijf worden ondergebracht?
– welke sociale doelen kunnen we meekoppelen (inhoudelijk en financieel)?
– wie profiteren van ons werk (people, planet, profit)?

Opdrachtgevers

gemeente Wageningen, De Woningstichting, Solidez

meer weten over dit project?

Neem contact op met Carla Onderdelinden

Of lees verder in het uitgebreid artikel op website van Integral City, een initiatief van Marilyn Hamilton
the all inclusive neighbourhood, 9 september 2018